2024-04-12 18:38:06
Match Your Image Post Your Needs

Granite in China

( 1,637 )
Nature Stone: Show More
Country:
 • G603 Granite
  Additional Names:Bacuo White Granite,Balma Grey Granite,Padang Light Granite,Sesame White Granite,Padang White,Bianco Amoy Granite,Bianco Crystal Granite,Bianco Gamma Granite,Blanco Gamma Granite,China Cristall Granite,China Grey Granite,China Grey Sardo Granite,Crystal Grey Granite,Gamma Bianco Granite,Gamma White Granite,Ice Cristall Granite,Jinjiang Bacuo White Granite,Jinjiang White Granite,Monte Bianco Granite,Mountain Grey Granite,Padang Crystal Granite,In China Stone Market:芝麻白(巴厝白)(Zhīma Bái (Ba Cuò Bái))
  Bacuo White Granite,Balma Grey Granite,Padang Light Granite,Sesame White Granite,Padang White,Bianco Amoy Granite,Bianco Crystal Granite,Bianco Gamma Granite,Blanco Gamma Granite,China Cristall Granite,China Grey Granite,China Grey Sardo Granite,Crystal Grey Granite,Gamma Bianco Granite,Gamma White Granite,Ice Cristall Granite,Jinjiang Bacuo White Granite,Jinjiang White Granite,Monte Bianco Granite,Mountain Grey Granite,Padang Crystal Granite,In China Stone Market:芝麻白(巴厝白)(Zhīma Bái (Ba Cuò Bái))
  country China -Granite
  Post Request
 • G654 Granite
  Additional Names:G654 Black Granite,G3554 Granite,Sesame Black Granite,Changle Pingnan Sesame Black Granite,Charcoal Black Granite,China Impala Granite,China Jasberg Granite,China Nero Impala Granite,Dark Barry Grey Granite,Dark Grey Granite,Flake Grey Granite,Black Impala China Granite,Nero Impala China Granite,New Impala Granite,New Jasberg Granite,Padang Dark Granite,Padang Scuro Granite,Palladio Dark Granite,Padang Dunkel Granit,Pepperino Dark Granite,Pingnan Sesame Black Granite,Pingnan Zhima Hei,In China Stone Market:芝麻黑(Zhīma Hēi)
  G654 Black Granite,G3554 Granite,Sesame Black Granite,Changle Pingnan Sesame Black Granite,Charcoal Black Granite,China Impala Granite,China Jasberg Granite,China Nero Impala Granite,Dark Barry Grey Granite,Dark Grey Granite,Flake Grey Granite,Black Impala China Granite,Nero Impala China Granite,New Impala Granite,New Jasberg Granite,Padang Dark Granite,Padang Scuro Granite,Palladio Dark Granite,Padang Dunkel Granit,Pepperino Dark Granite,Pingnan Sesame Black Granite,Pingnan Zhima Hei,In China Stone Market:芝麻黑(Zhīma Hēi)
  country China -Granite
  Post Request
 • G664 Granite
  Additional Names:G3564 Granite,Luna Pearl Granite,Luoyuan Bainbrook Brown Granite,Black Spots Brown Granite,Copper Brown Granite,Fu Rose Granite,Loyuan Red Granite,Luo Yuan Violet Granite,Luoyuan Violet Granite,Majestic Mauve Granite,Misty Brown Granite,Purple Pearl Granite,China Ruby Red Granite,Sunset Pink Granite,Tea Brown Granite,Vibrant Rose Granite,Violet Granite,In China Stone Market:罗源紫罗红(Luō Yuán Zǐ Luó Hóng),罗源红(Luōyuánhóng)
  G3564 Granite,Luna Pearl Granite,Luoyuan Bainbrook Brown Granite,Black Spots Brown Granite,Copper Brown Granite,Fu Rose Granite,Loyuan Red Granite,Luo Yuan Violet Granite,Luoyuan Violet Granite,Majestic Mauve Granite,Misty Brown Granite,Purple Pearl Granite,China Ruby Red Granite,Sunset Pink Granite,Tea Brown Granite,Vibrant Rose Granite,Violet Granite,In China Stone Market:罗源紫罗红(Luō Yuán Zǐ Luó Hóng),罗源红(Luōyuánhóng)
  country China -Granite
  Post Request
 • China Pearl White Granite
  Additional Names:Pearl White Granite,G3609 Granite,G456 Granite,G629 Granite,G896 Granite,Lily White Granite,Lilly White Granite,Zhenzhu Bai Granite,Pearl Flower White Granite,Chinese White Pearl Granite,Jiangxi Granite,In China Stone Market:珍珠白(Zhēnzhū Bái)
  Pearl White Granite,G3609 Granite,G456 Granite,G629 Granite,G896 Granite,Lily White Granite,Lilly White Granite,Zhenzhu Bai Granite,Pearl Flower White Granite,Chinese White Pearl Granite,Jiangxi Granite,In China Stone Market:珍珠白(Zhēnzhū Bái)
  country China -Granite
  Post Request
 • Butterfly Blue Granite
  Additional Names:Neimenggu Blue Granite,Butterfly Blue China Granite,Blue Butterfly Granite,Blue Tropical Granite,Butterfly Bleu Granit,China Butterfly Blue Granite,Farfalla Blue Granite,Butterfly Blue Neimenggu Granite,G749 Granite,G598 Granite,In China Stone Market:蝴嵘蓝(Hú Róng Lán)
  Neimenggu Blue Granite,Butterfly Blue China Granite,Blue Butterfly Granite,Blue Tropical Granite,Butterfly Bleu Granit,China Butterfly Blue Granite,Farfalla Blue Granite,Butterfly Blue Neimenggu Granite,G749 Granite,G598 Granite,In China Stone Market:蝴嵘蓝(Hú Róng Lán)
  country China -Granite
  Post Request
 • G682 Granite
  Additional Names:Golden Peach Granite,Běndì Xiùshí,G3582 Granite,Rusty Yellow Granite,Giallo Rusty Granite,Yellow Rust Granite,Desert Gold Granite,Giallo Fantasia Granite,Giallo Ming Granite,Ming Gold Granite,Giallo Padang Granite,Giallo Rustic Granite,Gold Leaf China Granite,Golden Cristal Granite,Golden Crystal Granite,Padang Golden Leaf Granite,Golden Sand Granite,Golden Yellow Granite,Light Golden Sand Granite,Ming Yellow Granite,Padang Amarillo Granite,Padang Gelb,Padang Giallo Granite,Padang Yellow Granite,Palace Sand Granite,Dawa Yellow Granite,In China Stone Market:本地秀石,黄锈石(Běndì Xiù Shí,Huáng Xiù Shí)
  Golden Peach Granite,Běndì Xiùshí,G3582 Granite,Rusty Yellow Granite,Giallo Rusty Granite,Yellow Rust Granite,Desert Gold Granite,Giallo Fantasia Granite,Giallo Ming Granite,Ming Gold Granite,Giallo Padang Granite,Giallo Rustic Granite,Gold Leaf China Granite,Golden Cristal Granite,Golden Crystal Granite,Padang Golden Leaf Granite,Golden Sand Granite,Golden Yellow Granite,Light Golden Sand Granite,Ming Yellow Granite,Padang Amarillo Granite,Padang Gelb,Padang Giallo Granite,Padang Yellow Granite,Palace Sand Granite,Dawa Yellow Granite,In China Stone Market:本地秀石,黄锈石(Běndì Xiù Shí,Huáng Xiù Shí)
  country China -Granite
  Post Request
 • China Star White Granite
  Additional Names:Star White Granite,China Star White,Jinjiang White Granite,Starry White Granite,In China Stone Market:白星(Shiroboshi)
  Star White Granite,China Star White,Jinjiang White Granite,Starry White Granite,In China Stone Market:白星(Shiroboshi)
  country China -Granite
  Post Request
 • Royal Pearl Granite
  Additional Names:Pearl Brown Granite,Royal Brown Pearl Granite,Royal Pearl Brown Granite,In China Stone Market:皇室珍珠(Huángshì Zhēnzhū)
  Pearl Brown Granite,Royal Brown Pearl Granite,Royal Pearl Brown Granite,In China Stone Market:皇室珍珠(Huángshì Zhēnzhū)
  country China -Granite
  Post Request
 • Salt and Pepper Granite
  Additional Names:Salt & Pepper Granite,Bally White Granite,Barrie Grey Granite,Barry Grey Granite,Bianco Pepperino Granite,Fun White Granite,G633 Granite,Jinjiang Neicuo Bai Granite,Jinjiang Neicuo White Granite,China Light Grey Granite,Misty Grey Granite,Navy Mist Granite,Nei Cuo White Granite,Neicuo White Jinjiang Granite,Padang Chiaro Granite,Padang G633 Granite,Padang Grey Granite,Padang Hell Granit,Padang Light Granite,Panda White Granite,Salt + Pepper Granite,Sesame Grey Granite,Sesame White Granite,Silvery Grey Granite,White Neicuo Jinjiang Granite,In China Stone Market:晋江内厝白(Jìnjiāng Nèi Cuò Bái)
  Salt & Pepper Granite,Bally White Granite,Barrie Grey Granite,Barry Grey Granite,Bianco Pepperino Granite,Fun White Granite,G633 Granite,Jinjiang Neicuo Bai Granite,Jinjiang Neicuo White Granite,China Light Grey Granite,Misty Grey Granite,Navy Mist Granite,Nei Cuo White Granite,Neicuo White Jinjiang Granite,Padang Chiaro Granite,Padang G633 Granite,Padang Grey Granite,Padang Hell Granit,Padang Light Granite,Panda White Granite,Salt + Pepper Granite,Sesame Grey Granite,Sesame White Granite,Silvery Grey Granite,White Neicuo Jinjiang Granite,In China Stone Market:晋江内厝白(Jìnjiāng Nèi Cuò Bái)
  country China -Granite
  Post Request
 • Viscont White Granite
  Additional Names:Tibet White Granite,China Viscount White Granite,Viscon White Granite,Viscount White Granite,Viskont White Granite,China Romano White Granite,China Viscont White Granite,Shanshui White Granite,White Landscape Granite,Landscape White Granite,In China Stone Market:山水白(Shānshuǐ Bái)
  Tibet White Granite,China Viscount White Granite,Viscon White Granite,Viscount White Granite,Viskont White Granite,China Romano White Granite,China Viscont White Granite,Shanshui White Granite,White Landscape Granite,Landscape White Granite,In China Stone Market:山水白(Shānshuǐ Bái)
  country China -Granite
  Post Request
 • China Impala Black Granite
  Additional Names:China Impala Black,G654 Granite,Nero Impala China Granite,G3554 Granite,Dark Grey Granite,Flake Grey Granite,Impala China Granite,New Impala Granite,New Jasberg Granite,Padang Dark Granite,Padang Dunkel Granite,Padang Scuro Granite,Padanga Dunkel Granit,Pandang Dark Granite,Pepperino Dark Granite,Pingnan Sesame Black Granite,Sesame Black Granite,Changle Pingnan Granite,Sesame Grey Granite,Snow Flake Grey Granite,Chinese Impala Black Granite,In China Stone Market: 芝麻黑(Zhīma Hēi)
  China Impala Black,G654 Granite,Nero Impala China Granite,G3554 Granite,Dark Grey Granite,Flake Grey Granite,Impala China Granite,New Impala Granite,New Jasberg Granite,Padang Dark Granite,Padang Dunkel Granite,Padang Scuro Granite,Padanga Dunkel Granit,Pandang Dark Granite,Pepperino Dark Granite,Pingnan Sesame Black Granite,Sesame Black Granite,Changle Pingnan Granite,Sesame Grey Granite,Snow Flake Grey Granite,Chinese Impala Black Granite,In China Stone Market: 芝麻黑(Zhīma Hēi)
  country China - Granite
  Post Request
 • G623 Granite
  Additional Names:G623 Gray Granite,Padang Beta Granite,Barry White Granite,Bianco China Granite,China Bianco Sardo Granite,China Sardo Granite,Counter White Granite,Gamma Grey Granite,Grigio Sardo Granite,Haicang Bai Granite,Haicang White Granite,Moon Pearl Granite,Padang Beta Granite,Padang New Rosa Granite,Padang White Granite,Rosa Beta Granite,Rosa Grey Granite,Sesame Light Granite,Silvery Gray Granite,Silvery Grey Granite,Silvery Rose Granite,Snow Grey Granite,White Flower Granite,In China Stone Market:海沧白(Hǎi Cāng Bái)
  G623 Gray Granite,Padang Beta Granite,Barry White Granite,Bianco China Granite,China Bianco Sardo Granite,China Sardo Granite,Counter White Granite,Gamma Grey Granite,Grigio Sardo Granite,Haicang Bai Granite,Haicang White Granite,Moon Pearl Granite,Padang Beta Granite,Padang New Rosa Granite,Padang White Granite,Rosa Beta Granite,Rosa Grey Granite,Sesame Light Granite,Silvery Gray Granite,Silvery Grey Granite,Silvery Rose Granite,Snow Grey Granite,White Flower Granite,In China Stone Market:海沧白(Hǎi Cāng Bái)
  country China - Granite
  Post Request
 • Shanxi Black Granite
  Additional Names:Shanxi Black,Absolute Black Granite,Beiyue Black Granite,Beiyue Hei,Chanxi Black Granite,China Absoluto Black Granite,China Black Granite,China Supreme Black Granite,Hengshan Black Granite,Nero Supreme Granite,North Mountain Black Granite,Sanxi Black Granite,Shang Xi Black Granite,Shanxi Dark Granite,Shanxi Hei Granite,Supreme Black Granite,Taibai Black Granite,Diamond Black Granite,Absolute Black China Granite,Nero Assoluto China Granite,In China Stone Market:山西黑(Shānxī Hēi)
  Shanxi Black,Absolute Black Granite,Beiyue Black Granite,Beiyue Hei,Chanxi Black Granite,China Absoluto Black Granite,China Black Granite,China Supreme Black Granite,Hengshan Black Granite,Nero Supreme Granite,North Mountain Black Granite,Sanxi Black Granite,Shang Xi Black Granite,Shanxi Dark Granite,Shanxi Hei Granite,Supreme Black Granite,Taibai Black Granite,Diamond Black Granite,Absolute Black China Granite,Nero Assoluto China Granite,In China Stone Market:山西黑(Shānxī Hēi)
  country China - Granite
  Post Request
 • G602 Granite
  Additional Names:Sesame Grey Granite,G602 Gray Granite,China Grey Sardo Granite,Nanan Mayflower Snow Granite,Nanan Snow Plum Granite,Padang Champagne Granite,Plum Blossom White Granite,Chinese Sardinia Grey Granite,Cristallo Grigio Granite,New Bianco Sardo Granite,In China Stone Market:石狮白(Shíshī Bái)
  Sesame Grey Granite,G602 Gray Granite,China Grey Sardo Granite,Nanan Mayflower Snow Granite,Nanan Snow Plum Granite,Padang Champagne Granite,Plum Blossom White Granite,Chinese Sardinia Grey Granite,Cristallo Grigio Granite,New Bianco Sardo Granite,In China Stone Market:石狮白(Shíshī Bái)
  country China - Granite
  Post Request
 • China Multicolor Red Granite
  Additional Names:China Multi Red Granite,Red Symphony Granite,Symphony Red Granite,Multicolor Red China Granite,Multicolor Red Hubei Granite,China Red Multicolor Granite,Rosso Multicolor Granite,Red Grain Multicolor Granite,In China Stone Market:幻彩红(Huàn Cǎi Hóng)
  China Multi Red Granite,Red Symphony Granite,Symphony Red Granite,Multicolor Red China Granite,Multicolor Red Hubei Granite,China Red Multicolor Granite,Rosso Multicolor Granite,Red Grain Multicolor Granite,In China Stone Market:幻彩红(Huàn Cǎi Hóng)
  country China - Granite
  Post Request
 • G684 Black Granite
  Additional Names:Granite G684,Fuding Black Granite,Fuding Hei Granite,Fujian Black Granite,Fujian Hei Granite,Absolute Black Granite,Beauty Black Granite,Black Beauty Granite,Black Pearl Granite,Black Rain Granite,China Black Granite,Diamond Black Granite,Dirty Black Granite,Padang Nero Granite,Palladio Dark Granite,Panda Black Granite,Pearl Black Granite,Puma Black Granite,Rain Drop Black Granite,G684 Granite,G684 Black Basalt,In China Stone Market:福鼎黑(Fú Dǐng Hēi)
  Granite G684,Fuding Black Granite,Fuding Hei Granite,Fujian Black Granite,Fujian Hei Granite,Absolute Black Granite,Beauty Black Granite,Black Beauty Granite,Black Pearl Granite,Black Rain Granite,China Black Granite,Diamond Black Granite,Dirty Black Granite,Padang Nero Granite,Palladio Dark Granite,Panda Black Granite,Pearl Black Granite,Puma Black Granite,Rain Drop Black Granite,G684 Granite,G684 Black Basalt,In China Stone Market:福鼎黑(Fú Dǐng Hēi)
  country China - Granite
  Post Request
 • Blue Ice Granite
  Additional Names:China Blue Ice Granite,Ice Blue China Granite,G150 Granite,Bing Lan,Blue Ice Granite,Ice Blue Granite,Icy Blue Granite,Ice Blue Sichuan Granite,Sichuan Ice Blue Granite,Sichuan Blue Granite
  China Blue Ice Granite,Ice Blue China Granite,G150 Granite,Bing Lan,Blue Ice Granite,Ice Blue Granite,Icy Blue Granite,Ice Blue Sichuan Granite,Sichuan Ice Blue Granite,Sichuan Blue Granite
  country China - Granite
  Post Request
 • Padang Crystal White Granite
  Additional Names:G603 Granite,Ba Cuo White Granite,Bacuo White Granite,Barry White Granite,Baso White Granite,Bianco Amoy Granite,Bianco Crystal Granite,Bianco Gamma Granite,Bianco Gordo Granite,Blanco Gamma Granite,China Grey Granite,China Sardinia Granite,Crystal Grey Granite,Gamma Bianco Granite,Gamma White Granite,Ice Cristal Granite,Ice Cristall,Jinjiang Bacuo White,Jinjiang White Granite,Light Gray Granite,Light Grey Granite,Monte Bianco Granite,Mountain Grey Granite,Mountain White Granite,Padang Cristal Granite,Padang Cristal Grey Granite,Padang Cristallo Granite,Padang Crystal Granite,Padang Grey Granite,In China Stone Market:水晶白
  G603 Granite,Ba Cuo White Granite,Bacuo White Granite,Barry White Granite,Baso White Granite,Bianco Amoy Granite,Bianco Crystal Granite,Bianco Gamma Granite,Bianco Gordo Granite,Blanco Gamma Granite,China Grey Granite,China Sardinia Granite,Crystal Grey Granite,Gamma Bianco Granite,Gamma White Granite,Ice Cristal Granite,Ice Cristall,Jinjiang Bacuo White,Jinjiang White Granite,Light Gray Granite,Light Grey Granite,Monte Bianco Granite,Mountain Grey Granite,Mountain White Granite,Padang Cristal Granite,Padang Cristal Grey Granite,Padang Cristallo Granite,Padang Crystal Granite,Padang Grey Granite,In China Stone Market:水晶白
  country China - Granite
  Post Request
 • Sky Blue Granite
  Additional Names:Blue Moon Granite,China Sky Blue Granite,Sky Blue Grey Granite,Blue Sky Granite,Atlantic Stone,Atlantic Blue Granite,Ocean Blue Granite,Sky Blue Granite
  Blue Moon Granite,China Sky Blue Granite,Sky Blue Grey Granite,Blue Sky Granite,Atlantic Stone,Atlantic Blue Granite,Ocean Blue Granite,Sky Blue Granite
  country China - Granite
  Post Request
 • G341 Granite
  Additional Names:G341 Gray Granite,Pearl Grey Granite,Qixia Grey Granite,Grey Sesame Granite,Granite G341,Shandong Grey Granite,In China Stone Market:栖霞灰(Qīxiá Huī)
  G341 Gray Granite,Pearl Grey Granite,Qixia Grey Granite,Grey Sesame Granite,Granite G341,Shandong Grey Granite,In China Stone Market:栖霞灰(Qīxiá Huī)
  country China - Granite
  Post Request
 • G633 Granite
  Additional Names:Bally White Granite,China Barrie Grey Granite,Barry Grey Granite,Bianco Pepperino Granite,Fun White Granite,Granite G 633,Jinjiang White Granite,Jinjiang Neicuo White Granite,Light Grey Granite,Misty Grey Granite,Navy Mist Granite,Padang Chiaro Granite,Padang Grey Granite,Padang Light Granite,Panda White Granite,Salt + Pepper Granite,Sesame Grey Granite,Sesame White Granite,Silvery Grey Granite,White Neicuo Jinjiang Granite,In China Stone Market:晋江内厝白(Jìnjiāng Nèi Cuò Bái)
  Bally White Granite,China Barrie Grey Granite,Barry Grey Granite,Bianco Pepperino Granite,Fun White Granite,Granite G 633,Jinjiang White Granite,Jinjiang Neicuo White Granite,Light Grey Granite,Misty Grey Granite,Navy Mist Granite,Padang Chiaro Granite,Padang Grey Granite,Padang Light Granite,Panda White Granite,Salt + Pepper Granite,Sesame Grey Granite,Sesame White Granite,Silvery Grey Granite,White Neicuo Jinjiang Granite,In China Stone Market:晋江内厝白(Jìnjiāng Nèi Cuò Bái)
  country China - Granite
  Post Request
 • Misty Mauve Granite
  Additional Names:G634 Granite,Rosato Granite,Almond Pink Granite,Cherry Red Granite,Formosa Red Granite,G3534 Granite,G611 Granite,Huian Pink Granite,Lilac Purple Granite,Mystic Mauve Granite,Royal Champagne Granite,In China Stone Market:丁香紫(Dīngxiāng Zǐ),虎贝红(Hǔ Bèi Hóng)
  G634 Granite,Rosato Granite,Almond Pink Granite,Cherry Red Granite,Formosa Red Granite,G3534 Granite,G611 Granite,Huian Pink Granite,Lilac Purple Granite,Mystic Mauve Granite,Royal Champagne Granite,In China Stone Market:丁香紫(Dīngxiāng Zǐ),虎贝红(Hǔ Bèi Hóng)
  country China - Granite
  Post Request
 • Juparana Grey Granite
  Additional Names:G261 Granite,China Juparana Granite,China Juparana Grey Granite,Juparana Grey Granite
  G261 Granite,China Juparana Granite,China Juparana Grey Granite,Juparana Grey Granite
  country China - Granite
  Post Request
 • Pauline Grey Granite
  Additional Names:Pauline White Granite,Sesame White Granite
  Pauline White Granite,Sesame White Granite
  country China - Granite
  Post Request
loading
Tips

Tell Suppliers what you want to buy

Tips

Submitted successfully, thank you!